Algemene Voorwaarden stofzuigerzakken.nu

 

Artikel 1      Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Leverancier:   Stofzuigerzakken.nu (de gebruiker van deze algemene voorwaarden)

Postbus 15571
1001 NB Amsterdam
KvK Amsterdam 34371167
BTW nr: NL8217.14.417.B01

Klant: Een natuurlijk- of rechtspersoon die Producten van de Leverancier koopt of zich verbindt deze te kopen.

Producten: Zaken tot koop (te weten; stofzuigerzakken en stofzuigerfilters) waarvan de Klant zich tegenover Leverancier verbindt.

Overeenkomst: Een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door de Leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Leveringsdatum: De door de Leverancier aangegeven datum of periode wanneer de Producten worden geleverd.

Prijs: De prijs voor Producten, inclusief de geldende Nederlandse BTW.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2      Toepasselijkheid

2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant waarop de Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Voor bedrijven en/of rechtspersonen geldt dat deze Voorwaarden de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitsluiten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant om de bestelde Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.

2.4 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

2.5 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3      Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen (of offertes) van de Leverancier zijn vrijblijvend en geschieden langs elektronische weg in schriftelijke vorm.

3.2 Een aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten alsmede een volledig overzicht van de prijs en eventuele bijkomende kosten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de Klant mogelijk te maken. Indien de Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbieding binden de Leverancier niet.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht de Leverancier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen (of offertes) gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4      Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanbieding door de Klant wordt aanvaard en de Klant aan de daarbij door de Leverancier gestelde voorwaarden heeft voldaan.

4.2 Indien de Klant de aanbieding van de Leverancier langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt de Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Leverancier is bevestigd heeft zowel de Leverancier als de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

Artikel 5      De Prijs

5.1 De op de website van de Leverancier vermelde Prijs voor Producten is inclusief het huidig geldend Nederlands BTW tarief.

5.2 Voor de Producten worden de Prijs gehanteerd zoals vermeld op de website van de Leverancier onder voorbehoud van typefouten. De in de aanbieding vermelde Prijs van de aangeboden Producten wordt niet verhoogd nadat de Klant de aanbieding heeft aanvaard, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

5.3 De Leverancier heeft het recht om de Klant voor levering van de Producten te informeren over prijsfouten (typefouten). Indien de Klant niet akkoord gaat met de door typefouten veroorzaakte prijswijziging heeft zowel de Leverancier als de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

5.4 De Klant dient direct contact op te nemen met de Leverancier wanneer de Klant een fout of afwijking in de bestelling, de orderbevestiging en/of de factuur ontdekt opdat problemen rond de vraag wat de Leverancier had moeten leveren kan worden voorkomen.

 

Artikel 6      Betaling

6.1 De Leverancier zal de Klant zowel langs elektronische weg als via reguliere brievenbuspost danwel pakketpost een factuur voor de betaling van de door de klant bestelde Producten doen toekomen. De factuur zal de door de klant opgegeven (bedrijfs)naam en adresgegevens vermelden.

6.2 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de factuur - waaronder onjuist verstrekte of vermelde betaalgegevens of bedragen - onverwijld aan de Leverancier te melden.

6.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Klant verschuldigde bedragen binnen zeven dagen na de factuurdatum - welke datum gelijk is aan de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen - op de bankrekening van de Leverancier te zijn bijgeschreven.

6.4 De Klant is automatisch in verzuim wanneer de verschuldigde bedragen na het verstrijken van de in de factuur vermelde betalingstermijn niet (volledig) op de rekening van de Leverancier zijn bijgeschreven.

6.5 Indien de Klant in verzuim is stuurt de Leverancier de Klant langs elektronische weg een betalingsherinnering. De Leverancier wijst de Klant in deze betalingsherinnering op het verzuim en biedt de Klant alsnog de gelegenheid om binnen een termijn van vijf dagen - gerekend vanaf de dag dat de betalingsherinnering langs elektronische weg is verzonden -  de verschuldigde bedragen te voldoen.

6.6 Indien de verschuldigde bedragen ook na het verstrijken van de in de betalingsherinnering vermelde betalingstermijn niet (volledig) op de rekening van de Leverancier zijn bijgeschreven is de Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De Leverancier zal de Klant langs elektronische weg een aanmaning toesturen en biedt de Klant de gelegenheid om binnen een termijn van veertien dagen - gerekend vanaf de dag dat de aanmaning langs elektronische weg is verzonden -  de verschuldigde bedragen te voldoen. De Leverancier kondigt hierin aan de (resterende) vordering ter incasso uit handen te geven indien de verschuldigde bedragen ook na het verstrijken van de in de aanmaning vermelde betalingstermijn niet (volledig) op de rekening van de Leverancier zijn bijgeschreven. De Leverancier stelt de Klant op de hoogte van alle met de incasso gemoeide (wettelijk vastgestelde) kosten, welke kosten door de Klant dienen te worden vergoed.

 

Artikel 7      Levering

7.1 Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt de levering vanaf het magazijn van de Leverancier.

7.2 De plaats van levering is een door de Klant op te geven adres in Nederland dan wel België. De Leverancier zal de door de Klant opgegeven plaats van levering langs elektronische weg herbevestigen in de ontvangstbevestiging van de Leverancier van de aanvaarding van de aanbieding door de Klant (de orderbevestiging).

7.3 De levering geschiedt door PostNL dan wel Sandd middels brievenbuspost dan wel pakketpost. Partijen verklaren zich voor wat betreft de levering akkoord met de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst van PostNL. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op;

http://www.postnl.nl/algemene-voorwaarden/

7.4 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat de plaats van levering beschikt over een brievenbus en dat deze voldoet aan de eisen zoals gesteld in het ‘Besluit Brievenbussen’ van PostNL.

7.5 De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop de Producten de Klant ter beschikking staan of aan de Klant ter hand worden gesteld.

7.6 Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies - noodzakelijk voor de levering - zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico van de Klant nadat de Leverancier de Klant hiervan langs elektronische weg in kennis heeft gesteld.

7.7 De in de aanbieding en/of bevestiging genoemde Leveringsdatum is indicatief en nimmer een fatale termijn. De Leverancier zal de (geaccepteerde) bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Zowel de Leverancier als de Klant hebben het recht om bij overschrijding van de levertermijn de Overeenkomst/de bestelling kosteloos te annuleren.

7.8. Indien de Leverancier gegevens behoeft van de Klant in het kader van de levering en/of uitvoering van de bestelling vangt de levertijd aan nadat de Klant deze gegevens aan de Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 8      Reclames, herroepingsrecht en retourneren

8.1 De Leverancier garandeert dat de geleverde Producten voldoen aan de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de gebruikelijke eisen en normen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 De Klant is gehouden de geleverde Producten op het moment van (af)levering - doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn - te onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde Producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Eventuele tekorten of fouten dienen uiterlijk binnen zeven dagen na de levering volledig en duidelijk omschreven schriftelijk  - hetzij in een email aan klantenservice@stofzuigerzakken.nu, hetzij in een brief aan Stofzuigerzakken.nu, Postbus 15571, 1001 NB te Amsterdam -  aan de Leverancier te worden gemeld.

8.4 Indien de Klant Producten wenst te retourneren dan geschiedt dit uitsluitend na contact hierover met de Leverancier en op een door de Leverancier aan te gegeven wijze.

8.5 Reclame of herroeping van de bestelling wegens een fout in de door de Klant opgegeven factuurgegevens, een fout in het door de Klant opgegeven adres voor de plaats van levering of reclame of herroeping van de bestelling wegens het ontbreken van een brievenbus welke voldoet aan de eisen zoals gesteld in het ‘Besluit Brievenbussen’ van PostNL (zie Art. 7.4) is uitgesloten.

8.6 De Klant heeft gedurende 12 maanden de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en Producten te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen vertegenwoordiger.

8.7 Tijdens de in het vorige lid vermelde termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden.

8.8 Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt zal de Klant de Producten met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking - conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies - aan de Leverancier retourneren.

8.9 Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht komen uitsluitend de kosten van de retourzending voor rekening van de Klant. Indien de Klant reeds een betaling heeft verricht zal de Leverancier het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de retourzending - terugstorten op hetzelfde rekeningnummer als waarvan de Leverancier de betaling heeft ontvangen.

 

Artikel 9      Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Leverancier worden daaronder begrepen.

9.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze opschorting langer duurt dan zestig dagen is zowel de Klant als de Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4 Voor zover de Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op afstand is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10    Garantie

10.1 Indien de te leveren Producten niet voldoen aan de in de aanbieding vermelde specificaties of aan de gebruikelijke eisen en normen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid die daaraan kunnen worden gesteld zal de Leverancier de Producten binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen voor gelijke nieuwe Producten.

10.2 Het in het ‘Artikel 10.1’ bepaalde is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak, het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier - de Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de Producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de Producten niet bestemd zijn.

10.3 Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van de Klant niet aan.

 

Artikel 11    Aansprakelijkheid

11.1 Indien door de Leverancier geleverde Producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden onder ‘Artikel 10 Garantie’ is bepaald.

11.2 Onverminderd het bovenstaande is de Leverancier nimmer aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Klant.

11.3 Indien de geleverde Producten niet overeenstemmen met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is de Leverancier in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

11.4 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op de Klant over op het moment waarop deze aan de Klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Klant of van een door de Klant aan te wijzen derden worden gebracht.

11.5 De Klant vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

11.6 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Leverancier.

 

Artikel 12    Geschillen

12.1 Op deze Voorwaarden alsmede op hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden onverbindend of nietig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverkort van kracht. Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende of nietige bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende of nietige bepalingen.

12.3 Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Voorwaarden en/of met de hieruit samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, welke niet in der minnen kunnen worden opgelost, zullen uitsluitende worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

 

stofzuigerzakken.nu
Postbus 15571
1001 NB Amsterdam
KvK Amsterdam 34371167
BTW nr: NL8217.14.417.B01